การบรรยายพิเศษ สำนักโพลล์กับการทำโพลล์ในประเทศไทย

ขอเชิญฟังการบรรยาย

สำนักโพลล์กับการทำโพลล์ในประเทศไทย

โดย อาจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคโพลล์
หัวหน้าเครือข่ายวิจัยประเทศไทย ของ World Public Opinion (WPO)

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้องบรรยาย SC4037 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)