ผลการประกวดข้อเขียน “ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์”

ตามที่ ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ได้จัดประกวดข้อเขียนทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาบัณฑิต (ทั่วประเทศ)
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ สามจังหวัดภาคใต้)

“ตัวตน-ชีวิต ในสังคมพหุชาติพันธุ์”

ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2557
และขยายเพิ่มเติมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นั้น

ขณะนี้ขอประกาศผลการตัดสินรางวัล และให้เจ้าของผลงานติดต่อรับรางวัลได้ที่ โทร.02-6132803 หรือ 09-3583-8720

Download (PDF, 96KB)