ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “น้ำท่วมทุ่ง น้ำท่วมเมือง : ประสบการณ์และความทรงจำ”

โปสเตอร์: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา
และประกาศนียบัตร สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 รางวัล และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 รางวัล
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 มิ.ย. 56 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์) และประกาศผลรางวัล วันที่ 2 ก.ค. 56
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วิธีส่งเอกสารการสมัคร
วงเล็บมุมซองว่า ส่งผลงานเข้าประกวด “น้ำท่วมทุ่ง น้ำท่วมเมือง : ประสบการณ์และความทรงจำ”
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

กติกาและการส่งผลงาน

  • กระดาษอาร์ตปอนด์ ขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.) ใช้สี 4 ประเภท คือ สีน้ำ สีน้ำมัน สีโปสเตอร์ และสีอะคริลิก
  • กรอกใบสมัครและบรรยายแนวคิดของภาพประมาณ 5-10 บรรทัด
  • ผู้ส่งผลงานต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ.ปทุมธานี และส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น
  • ผลงานที่ส่งต้องไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ถือว่าไม่เหมาะสม

เอกสารการสมัคร