ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “มองโลกผ่านเลนส์”

contest_lense_59

ตามที่ ฝ่ายการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รับสมัครนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย

“มองโลกผ่านเลนส์”

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 9 กันยายน 2559

คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
  • นายทรงยศ กมลทวิกุล
  • นายเดชาภิวัชร์ นพมิตร

ได้พิจารณาตัดสินผลงานเข้าประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ภาพ “เสน่ห์ปากประ”
โดย นายแสงทิพย์ พรหมอักษร

รางวัลรองชนะเลิศ ภาพ “ตลาดหัวอิฐ”
โดย นายแสงทิพย์ พรหมอักษร

รางวัลรองชนะเลิศ ภาพ “ยกยอ”
โดย นายแสงทิพย์ พรหมอักษร

รางวัลชมเชย ภาพ “น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Holy Spring”
โดย นายธนัท บุญหนและฐาปนพงศ์ ยีขุน

โดยทางคณะฯ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมประกวด “มองโลกผ่านเลนส์” เพื่อให้นักศึกษาเยี่ยมชม ณ ลานกิจกรรม