7-9 ต.ค. 56 ร่วมเสนอชื่อและสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี

dean_13

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ร่วมหย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มธ. ศูนย์รังสิต : ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-15.00 น.

มธ. ท่าพระจันทร์ : ตึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น 3 สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
วันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00-18.00 น.
และ วันที่ 9 ตุลาคม เวลา 9.00-14.00 น.

และขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี

โปรดสมัครด้วยตนเองที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา (น.ส. อัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ)
ในวันที่ 7-9 เวลา 9.00-15.00 น. สถานที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
** ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่สำนักงาน **