บรรยากาศงานสัมมนาประจำปีศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

บรรยากาศงานสัมมนาประจำปีศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย “กรุงเทพฯ เมืองฟ้า”

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 10.15-11.15 น. บรรยาย “Meta-theoretical Reflections on Researching the City” โดย Professor Rob Stones, Western Sydney University

เวลา 11.15-12.45 น. เสวนาวิชาการ #1
การเปลี่ยนแปลงของย่านกลางเมืองและชานเมือง กรณีศึกษาจากงานวิจัย “สวนทุเรียนนนท์”: การขยายตัวของเมือง “ทำลาย หรือเกื้อหนุน”?
โดย ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มองการเปลี่ยนแปลงของย่านในกรุงเทพมหานครผ่านแนวคิด “Gentrification”: กรณีศึกษาสามย่าน เกาะรัตนโกสินทร์ และริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย อาจารย์ ดร. กีรติ ชื่นพิทยาธร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมอภิปราย-แลกเปลี่ยน โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 13.30-15.30 น. เสวนาวิชาการ #2: เสวนาโต๊ะกลม: อนาคตกรุงเทพฯ จากหลากมุมมอง ผู้ร่วมเสวนา
ผศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชวนเสวนาและดำเนินรายการโดย
อาจารย์ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์