บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ แด่บุคลากร 2 ท่าน

รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ อาจารย์ประจำคณะฯ
คุณนพพล จรัสวิทยา เลขานุการคณะฯ