รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ : ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2560


รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์
รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2560
ในโอกาสครบรอบ 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจำแผนกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2512 กำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2547 แต่ได้รับการขยายอายุราชการออกไปอีก 5 ปี จึงเกษียณอายุราชการจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเมื่อปี 2552 นับรวมเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา 40 ปี นอกจากนี้ หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วยังเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาจนปัจจุบัน คิดเวลารวมแล้วมากถึง 48 ปี

ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ทั้งงานวิชาการและการทำหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงมีบทบาทโดดเด่นในแวดวงสังคมวิทยาระดับชาติอันเป็นการสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างมากและต่อเนื่องยาวนาน

ในส่วนงานวิชาการ รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ มีบทบาทโดดเด่นในการสอนวิชาการจัดระเบียบทางสังคมและสังคมวิทยาจิตวิทยามาเป็นเวลานาน อาจารย์ในคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารุ่นปัจจุบันที่รับผิดชอบวิชาดังกล่าวล้วนแต่เป็นผลิตผลจากการสอนของท่าน กล่าวได้ว่า รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานให้กับกลุ่มวิชาดังกล่าวอันเป็นวิชาพื้นฐานของคณะฯมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วผลงานการเขียนตำราทางวิชาการของ รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ เช่น หนังสือเรื่อง “การจัดระเบียบทางสังคม: ความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา” และ “เอมิล เดอร์ไคฮ์มกับสังคมวิทยา” และ “ตรรกวิทยาแห่งวิธีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ในสังคมวิทยา” (ทั้งสามเล่มพิมพ์โดยโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รวมถึงเอกสารอื่นๆ ก็ถูกใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของรายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายแห่งมาจนปัจจุบัน ผลงานทางวิชาการเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูง

ในส่วนงานบริหาร รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ มีบทบาทโดดเด่นด้านการบริหารทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เช่น ในช่วงทศวรรษ 2520 – 2530 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดำรงตำแหน่งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหลายสมัย, และตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

บทบาทที่โดดเด่นเป็นอย่างมากอีกส่วนหนึ่งของ รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ คือ บทบาทในแวดวงวิชาการทางสังคมวิทยาระดับชาติ เช่น เคยดำรงตำแหน่งกรรมการวิจัยวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ของสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 3 วาระ, กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา 4 วาระ (วาระละ 4 ปี) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ รศ.ดร.พงษ์สวัสดิ์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยได้รับผิดชอบวิชาหลักในระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมวิทยาและการวิจัยทางสังคม เช่น วิชาทฤษฎีสังคมวิทยา วิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิชาจิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา เป็นต้น และในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 ได้รับผิดชอบการสอนในรายวิชา สว. 455 การวิเคราะห์ข้อปัญหาสังคมเชิงสังคมวิทยา ในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม