วันปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

last_orientation_2013

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.
บัณฑิตใหม่ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น.
แนะแนว “บัณฑิตใหม่กับการใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย”
โดย นายสุร แก้วเกาะสะบ้า (ศิษย์เก่าภาคปกติ รหัส 52 รุ่นที่ 46)

10.30 – 11.00 น.
รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์ : รองอธิการบดีฝ่ายริหาร ศูนย์ลำปาง กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ : คณบดี กล่าวให้โอวาท
พิธีมอบทุนส่งเสริมการเรียนดี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

11.00 – 12.00 น.
ตัวแทนบัณฑิตใหม่กล่าวขอบคุุณคณาจารย์
ตัวแทนบัณฑิตใหม่ แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์
– นำพานดอกไม้มอบแค่คณบดี
– มอบพวงมาลัยแด่คณาจารย์ทุกท่าน

12.00 – 12.30 น.
พิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับบัณฑิตใหม่ทุกคน

12.30 – 14.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน