สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557

phd-grad-seminar-2014
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


09.30 – 12.00 น.

คน: วิถีชีวิต เเละการสร้างความเป็นปรกติในพื้นที่สาธารณะเเละพื้นที่ส่วนตัว

พลวัตและความหลากหลายของการสร้างความเป็นปรกติในหมู่บ้านติดยาแห่งหนึ่งในภาคใต้
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

ชาวหัวทะเล: มุสลิมเเห่งนครศรีธรรมราช
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า: ชีวิตส่วนตัวเเละในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย อ.ดร.ชิงชัย เมธพัฒน์

พื้นที่ อำนาจ เเละวิถีการดำรงชีวิตของชาวบรูบนพื้นที่ไทย-ลาว ในยุคร่วมสมัย
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

13.00 – 16.00 น.

สนามข้ามแดน: อัปสรากลางไฟ อาหารไทยในเกาหลี

อัปสรากลางไฟ: ผัสสะ พื้นที่ จังหวะชีวิต ความ “จริง” ของชีวิตในทุกๆ วันของสาวบาร์กัมพูชา
บุษบงก์ วิเศษพลชัย

อาหารไทยในต่างแดน: ศึกษาชุมชนชาวไทยในตำบลวอนกก เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้
แชมุน ลี

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

สนามศิลปะ/ภาษา: ชาติไทยเเละการสร้างความเป็นไทย

พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิต เเละการสร้างชาติไทย
มานิตา ศรีสิตานนท์

โขนกับ “ความเป็นไทย” เเละ “ความเป็นพลเมืองไทย”: การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่เเละสถานภาพของโขนในบริบททางประวัติศาสตร์
เผื่อ ภิรมย์

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย อ.ฐนธัช กองทอง

สนามของการสร้างสรรค์ศิลปะของปิแอร์ บูดิเยอร์
กมลวรรณ์ บุญโพธิ์แก้ว

ร่วมให้ความคิดเห็นโดย อ.ธนาวิ โชติประดิษฐ์