ด่วน ! ประกาศเลื่อนเวลา ประชุมสมาคมการสรรหาคณบดี

ตามที่ได้ประกาศขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมประชุมสมาคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการสรรหาคณบดี วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปนั้น ขอแจ้งเปลี่ยนเวลา เป็น 11.00 น. ในวันและสถานที่เดิม

Download (PDF, 386KB)