ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ

“การพิมพ์บทความในวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ
: ประเด็นปัญหาต่างๆ”

Publication in International Journal
: The Issues and Problems

บรรยายโดย Professor Dr. Andrea Molnar
Department of Anthropology, Northern Illinois University

วันพุธที่ 8 พฤจิกายน 2560 เวลา 13:30-16:00 น.

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก ชั้น 4
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์