ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงจัดทำประกาศเรื่อง แนวทางการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังนี้

Download (PDF, 1MB)