ประกาศสรรหาคณบดี

เนื่องจากขณะนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการสรรหาคณบดี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Download (PDF, 100KB)