ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Songkran_Soc_2016

activities

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 12.00-20.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และ ลานกิจกรรม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

12.00 – 13.30 น.
ลงทะเบียน ต้อนรับอดีตอาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.30 – 13.45 น.
กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

13.45 – 14.30 น.
กิจกรรมรดน้ำดำหัว

14.30 – 16.00 น.
คุยเรื่องเก่า-เล่าเรื่องใหม่ “จากท่าพระจันทร์ถึงทุ่งรังสิต : ความสัมพันธ์ข้ามกึ่งศตวรรษคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

โดย

พรทิพย์ ฐาปนสกุลวงศ์ ศิษย์เก่า
ผศ.ดร.ปณิธี บราวน์ อาจารย์ปัจจุบัน
อารีรัตน์ ปานจับ บุคลากรปัจจุบัน
เดชาภิวัชร์ นพมิตร บุคลากรปัจจุบัน
ธนพร โอวาทวรวรัญญู นักศึกษา

ดำเนินรายการโดย จิณณวัฒน์ วงษ์ประคอง นักศึกษา

17.00 – 20.00 น.
รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / การแสดงดนตรีจากนักศึกษา
โดย ทีมกิจกรรมฝ่ายการนักศึกษา

ผู้ดำเนินรายการประจำวัน อ.อาจินต์ ทองอยู่คง