การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee)


การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง
การวิจัย (Steering Committee)
โครงการวิจัยเพื่อการแก้ไขการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2563

“โครงการพัฒนาเครื่องมือในการจำแนกผู้กระทำผิดและโครงการพัฒนากระบวนการจำแนกผู้กระทำผิด”

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง BB201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดย


  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
  • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อาจารย์ ดร.ศศิธร เดชพรหม
  • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและเปิดรับฟังข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงานก่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปของทั้งกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ผ่านสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ) กระทรวงยุติธรรม