ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

book-launch-niti-2558

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’
เป็นหนังสือเล่มแรกในชุด
ตำราสังคมศาสตร์เคล็ดไทย-สสมส.
จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์ศยาม ร่วมกับ
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ
สำนักพิมพ์ศยาม บริษัทเคล็ดไทย จำกัด
ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน มูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน
และ
สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)


ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ

ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องไอยรา ชั้น 2 ร้านอาหารบ้านจิม ทอมป์สัน
พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ซอยเกษมสันต์ 2
(BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 1)


‘ตัวตน’ และ ‘ความเป็นชาติ’ ดูจะได้รับการกล่าวถึงตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประเด็นของชาติและชาติพันธุ์ส่วนหนึ่งได้กลายมาเป็นปมประเด็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนในสังคมต่างๆ ดังปรากฏในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งนี้ปมปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวนี้ดูจะเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากการนิยามและระลึกรู้ในตัวตนของความเป็นชาติและชาติพันธุ์ รวมถึงเส้นแบ่งของความเป็นรัฐชาติที่เข้มแข็งและตายตัวมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19
จากประเด็นปัญหาของ ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’ ที่ปรากฏในสังคมโลกดังที่กล่าวมา ได้ทำให้เกิดการถกเถียงรวมถึงความพยายามในการอธิบายถึงแนวคิด ว่าด้วย ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’ ทั้งในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ตลอดจนการพยายามชี้ให้เห็นความแตกต่างของเส้นแบ่งในอุดมคติของความเป็นชาติและชาติพันธุ์ กับสภาพของความเป็นชาติและชาติพันธุ์ที่ปรากฏในสังคม

อย่างไรก็ดี แม้ ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’ จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในโลกสมัยใหม่ และได้รับความสนใจจากโลกวิชาการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงปรากฏข้อเขียนและตำราทั้งในแง่ของข้อเสนอและทบทวนแนวคิดการอธิบายความเป็นชาติและชาติพันธุ์จำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา หากแต่ในวงวิชาการของไทยปัจจุบันงานเขียนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ดูจะปรากฏไม่มากนักเมื่อเทียบกับปมปัญหาของความเป็นชาติและชาติพันธุ์ที่ปรากฏขึ้น โดยเฉพาะงานเขียนที่ทบทวนแนวคิดและข้อถกเถียงของการอธิบายทางวิชาการว่าด้วย ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์’ อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเท่าทันความผันแปรของการอธิบายในวงวิชาการโลก

หนังสือ ชวนถก ชาติ และ ชาติพันธุ์ ของ รศ. ดร. นิติ ภวัครพันธุ์ เป็นตำราที่รวบรวมทั้งแนวคิดและข้อถกเถียงที่เป็นพื้นฐานและที่ทันสมัยเกี่ยวกับชาติและชาติพันธุ์ ที่แนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับข้อถกเถียงดั้งเดิมของการศึกษาด้านนี้ ไล่มาจนกระทั่งแนวคิดร่วมสมัยต่างๆ อันถือได้ว่าเป็นตำราในทางมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับชาติและชาติพันธุ์ที่มีความครอบคลุมและครบถ้วนที่สุดในวงวิชาการไทยปัจจุบัน


กำหนดการ

16.30 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

17.00 – 19.00 น.

เสวนา ชวนถก ‘ชาติ’ และ ‘ชาติพันธุ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ฉลอง สุนทราวาณิชย์
นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์แบ็งค์ งามอรุณโชติ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

19.00-19.30 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น