ผลงานตีพิมพ์

มอง คน สะท้อน โครงสร้าง

รวมบทความวิชาการ
จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
โครงการบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
พรทิพย์ เนติภารัตนกุล

บรรณาธิการ


โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ:
การสถาปนาพระราชอำนาจนำ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554


รัฐฉาน (เมืองไต):
พลวัตของชาติพันธุ์
ในบริบทประวัติศาสตร์
และสังคมการเมืองร่วมสมัย

เสมอชัย พูลสุวรรณ

หนังสือได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเด่น
ประจำปี 2554


ไกลดวงตา ใกล้ใจ

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ เขียนร่วมกับ วิวัฒน์ พันธุ์วุฒิยานนท์

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553


แนวคิดท้องถิ่นภาคอิสานนิยม
ในประเทศไทย

รัตนา โตสกุล

แปลจาก Isan Regionalism in Northeast Thailand โดย Charles F.Keyes


โลกของคนไร้บ้าน

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552

หนังสือได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พ.ศ.2550


คนทำตาล:
ประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ สำนึก
และการเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองของชาวสวนบางนางลี่

อนุสรณ์ อุณโณ
และคณะ


พื้นถิ่นแผ่นดินจีน
สังคมวิทยาชนบทจีน

พรชัย ตระกูลวรานนท​์

แปลจาก 乡土中国 (Rural China) โดย ศาสตราจารย์เฟ่ยเสี้ยวทง (Fei Xiaotong / Fei Hsiao-Tung / 费孝通)


การปฏิวัติสัญศาสตร์ของโซซูร์
เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์

ธีรยุทธ บุญมี


อ่าน “วัฒนธรรมชุมชน”
วาทศิลป์และการเมือง
ของชาติพันธุ์นิพนธ์
แนววัฒนธรรมชุมชน

ยุกติ มุกดาวิจิตร