ติดต่อวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

ISSN (print) 0125-7536
ISSN (online) 2651-057X

กองบรรณาธิการ
editorial staffs

วารสารฉบับล่าสุด
current issue

วารสารฉบับย้อนหลัง
back issues

วัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
aim and scope

ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความ
instructions for authors

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

แนวทางจัดเตรียมต้นฉบับ
style guides

ส่งบทความออนไลน์
online submission

บอกรับวารสารฯ
subscription

ติดต่อเรา
contact us

กองบรรณาธิการวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถนนพระจันทร์
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

อีเมล์ socantjournal [at] gmail.com

หรือ

คุณ อรอุมา ส้มไทย
เลขานุการกองบรรณาธิการวารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนี่ง
อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2696 5841
โทรสาร 0 2696 5812