วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

JSA 31-1 front cover

ภาพปก: วัลลภ ทองอ่อน


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

ชาติพันธุ์สภาวะ ข้ามพรมแดน-ข้ามโลก

บรรณาธิการแถลง [pdf]
พิเชฐ สายพันธ์


บทความ

Notion of Ethnicity as Cultural Politics:
State, Ethnology, and the Zhuang
[pdf]
Somrak Chaisingkananont
Department of Southeast Asian Studies,
National University of Singapore

รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ไทดำ [pdf]
ณรงค์ อาจสมิติ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Thai-American Identity:
Second-Generation, 1.5-Generation,
and Parachute Children in the U.S.
[pdf]
Panu Suppatkul
Department of Sociology, University of California, Riverside

การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรสชาติ:
วิถีอาหารของแรงงานไทใหญ่ในเมืองเชียงใหม่
[pdf]
บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

การเมืองวัฒนธรรมของหนุ่มสาวปกาเกอะญอ [pdf]
กุศล พยัคฆ์สัก
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คอลัมน์ประจำ

เก็บตกจากงานสัมมนา
การบรรยาย “พุทธศิลป์ในบริบทความหลากหลายทางชาติพันธุ์”
โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ [pdf]

เรื่องเล่าจากสนาม
ความจริงที่ถูกเลือก
ประวัติศาสตร์ที่กลุ่มชาติพันธุ์ไม่อยากเล่า [pdf]
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลียบเลาะห้องเรียน
เรื่องเล่าขานในสายธารของความเปลี่ยนแปลง
บทบันทึกภาคสนามที่บ้านก๋อง
กะเหรี่ยงโปว์ ลาวเวียง และลาวคัง จังหวัดอุทัยธานี [pdf]
สรัช สินธุประมา | ภิมนตา มนตาภินันท์
ศิร์ประภา เริงศาสตร์ | พิมพ์ชนก อัครพรภณ | จรัสรวี หงส์ทอง

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริทัศน์หนังสือ
ด้วยรัก เล่มที่ 2 “ชนชาติไท”
รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี [pdf]
ดำรงพล อินทร์จันทร์
ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ