CFP: โครงการผลิตชุดตำรา “อ่านวิพากษ์
” เปิดรับบทความชุด เวเบอร์/ฟูโกต์/ฮาเบอร์มาส

โครงการผลิตชุดตำรา

อ่านวิพากษ์


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เปิดรับบทความชุด

เวเบอร์/ฟูโกต์/ฮาเบอร์มาส

ภาษาไทย ความยาว 15-30 หน้า หรือ
ภาษาอังกฤษ ความยาว 5,000 – 10,000 คำ

ฉบับฟูโกต์ เปิดรับบทความถึง 10 ธันวาคม 2555

UPDATE ฉบับเวเบอร์ และ ฮาเบอร์มาส ขยายเวลาเปิดรับบทความถึง 31 ตุลาคม 2556


อ่านวิพากษ์ เป็นโครงการผลิตตำราเชิงวิชาการของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป้าหมายของ​อ่านวิพากษ์ คือ เพื่อขยายพื้นที่ในการวิพากษ์วิจารณ์องค์ความรู้และแนวทางในการศึกษาแนวคิดของนักทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ท่านต่างๆ แบบกระแสหลัก เพราะเราเชื่อว่าความยิ่งใหญ่ของนักคิดเหล่านี้ คือ การที่เราสามารถอ่านและตีความได้จากหลากศาสตร์หลายมุมมอง ไม่ถูกกักขังอยู่ภายใต้การผูกขาดการตีความใดๆ

โครงการนี้มุ่งรวบรวมบทความที่จะปลดแอกนักคิดคนสำคัญเหล่านี้ออกจากตำรากระแสหลักทางทฤษฎี เผยให้เห็นโฉมหน้าที่หลากหลาย ความคิดย้อนแย้งภายในที่แอบซ่อนอยู่ รวมถึงความเป็นผลผลิตของบริบทนานามิติ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ แรงผลักดัน และพลังทางสังคม

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมาร่วมทำความรู้จักนักคิดเหล่านี้กันอีกครั้ง เพื่อให้ท่านเหล่านี้กลับมามีชีวิตและถกเถียงกับเราได้อีก

ส่งบทความและติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี [อีเมล์]
อาจารย์ สลิสา ยุกตะนันทน์ [อีเมล์]