ออกภาคสนาม วิชา สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ ได้นำนักศึกษาในรายวิชา สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา ออกศึกษาภาคสนาม ณ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีคุณมะลิวัลย์ นาควิโรจน์ แกนนำเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยจากสารพิษโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร และ นักศึกษายังมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่เจ็บป่วยและได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ