ภาคการศึกษาที่ 1

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการบัณฑิตศึกษา

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

รายละเอียดทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1

 • ภาค 1/2564 เปิดรับสมัครเดือนสิงหาคม 2564
 • แบบฟอร์มใบสมัคร [download]

ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 8 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จำนวน 5 ทุนๆ ละ 30,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 1–4
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1–4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ทุนต่อเนื่อง 4 ปี)

(ทุนเฉพาะค่าจดทะเบียนลักษณะวิชาและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 ทุน
 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 1
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา-มารดารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท/ปี โดยไม่หักหนี้สิน
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นอยู่ก่อน ยกเว้นทุนประเภทรางวัล หรือทุนที่ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

ทุนสังคมวิทยามานุษยวิทยาเพื่อความเป็นธรรมของสังคม

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 5 ทุน
 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จำนวน 5 ทุน

ทุนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 1. ทุนสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 25,000 บาท
 2. ทุนบริจาคศิษย์เก่า (คุณอารยา ศรีอาระยันพงษ์) จำนวน 1 ทุนๆ ละ 10,000 บาท
 3. ทุนศาสตราจารย์ ดร.จำเรียง ภาวิจิตร จำนวน 1 ทุนๆ ละ 3,000 บาท
 4. ทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จำนวน 2 ทุนๆ ละ 8,000บาท

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 1–4
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1–4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ