ภาคการศึกษาที่ 2

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการบัณฑิตศึกษา

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

รายละเอียดทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2

 • ภาค 2/2564 เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • แบบฟอร์มใบสมัคร [download]

ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 6 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จำนวน 5 ทุนๆ ละ 30,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 1–4
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1–4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

ทุนนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดของชั้นปีที่ 4 (รวม 7 ภาคการศึกษา)
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ทุนนักกิจกรรมดีเด่น

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท
 • สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม จำนวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมดีเด่น
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

ทุนอาจารย์วิชาญ กิตติรัตนพันธ์ (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม)

 • จำนวน 1 ทุนๆ ละ 30,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ชั้นปีที่ 1–4
 • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1–4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ