field-sites

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

พื้นที่วิจัยในโครงการวิจัย-ชาติพันธุ์นิพนธ์ “คนกับภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชาวจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554”

ตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก และ เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี