KM

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

KM_2556

ปีงบประมาณ 2556 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนผ่าน TU Moodle การตัดเกรดและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน TU Moodle และระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอนและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 คู่มือการใช้ TU Moodle l สำหรับอาจารย์ l สำหรับนักศึกษา โดย คุณนีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา คู่มือการตัดเกรดและการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล UsingTURegWebsiteForGrading_R3 โดย คุณบุญจิรา ภู่เงิน และคุณจาตุรงค์ เสาน้อย จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : “ทุนวิจัยของ สกว. เข้าใจและเข้าถึงได้อย่างไร?” เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการให้ทุน ลักษณะและประเภทของทุนที่ สกว. สนับสนุน […]

จะเข้าถึงทุนวิจัย สกว.ได้อย่างไร?

โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)