peter vandergeest

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รายงานสรุปเนื้อหาการบรรยายพิเศษ ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

วิทยากร Associate Professor Peter Vandergeest แปลและสรุปความเป็นภาษาไทย โดย อาจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม บันทึกเรียบเรียงโดย นิรมล ยุวนบุณย์

ชีวิตทางสังคมของเกษตรอินทรีย์และการเมืองเรื่องอาหารในประเทศไทย

การบรรยายพิเศษ โดย Associate Professor Peter Vandergeest (York University, Canada) วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์