tdri

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สถาบันคลุมสมอง: กายวิภาคการเมืองของทีดีอาร์ไอ

เอกสิทธิ์ หนุนภักดี เขียน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์