textbooks

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สถิติประยุกต์: ปฐมบทแห่งการวิจัยทางสังคม

ธีระ สินเดชารักษ์, 2558 || หนังสือที่ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทฤษฎีสังคมวิทยายุคคลาสสิก

จิราภา วรเสียงสุข || พิมพ์ครั้งที่ 1, 2556