สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก (1) ปาจารยาจารย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

suddan ed 2015 A spread

ภาพ: ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง || กราฟิค: ลักษวงษ์ ประกิตภูพิสุทธิ์


ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
บรรณาธิการ


ในอีกด้านหน่ึง ผมต้องขอบคุณนักศึกษา
ท้ังจากภายในคณะและนอกคณะ
ท้ังน้ี เน่ืองจากว่า ความรู้ ความสนใจเก่ียวกับสังคมวิทยาท่ีมีอยู่นี้
ส่วนใหญ่แล้วมิได้มา จากการศึกษาสมัยเป็นนักเรียน
แต่มาจากการเตรียมการสอน การปะทะสังสรรค์ กับนักศึกษา ฯลฯ
หรือกล่าวอย่าง “พลิกไพล่” โดยมิได้แสร้งเล่นลิ้นเป็นสำนวนก็คือ
นักศึกษาเป็นครูของผม

ตัวอย่างที่ขยายประเด็นนี้ก็คือ ในบรรดา “ไตรสรณคมน์”
ทาง สังคมวิทยา (มาร์กซ์ เวเบอร์ และเดอร์คไฮม์) นั้น
นักคิดที่อ่านจริงจังสมัยเป็นนักเรียน ก็คือมาร์กซ์
ส่วนอีก 2 คนน้ัน แสนจะกระท่อนกระแท่น
ยิ่ง Ethnomethodology และ Phenomenology ด้วยแล้ว
ย่ิงไม่ผ่านปราการอวัยวะแข็งที่หุ้มสมองอันอ่อนนิ่มไปได้เลย
คิดย้อนกลับไป ก็ได้แต่รู้สึกถึงความเขลาของตัวเอง
การกอบกู้ความคับแคบได้มาบางส่วน
ก็เพราะความใคร่รู้ของนักศึกษา


บางส่วนจาก “ย้อนรำลึก”
โดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล


สถิติเอ๋ย สถิติเอย [pdf]
รศ.สมเพลิน เกษมรัตนสันติ

ความทรงจำเกี่ยวกับ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
[pdf]
ผศ.กมลา แสงสีทอง

ความทรงจำถึงยุคเริ่มแรกของคณะ [pdf]
รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึกของอดีตนักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหาร [pdf]
รศ.สายใจ คุ้มขนาบ

วิชามนุษย์กับสังคม ในความทรงจำ [pdf]
ผศ.จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง

รำลึกวันวาน [pdf]
ผศ.บุญมา นครอินทร์

เรื่องเล่าจาก
ศาสตราจารย์ ดร.เสริน ปุณณะหิตานนท์
[pdf]
ศ. ดร.เสริน ปุณณะหิตานนท์

รำลึกถึงชีวิตการเป็นอาจารย์ใหม่
กับเหตุการณ์สำคัญในยุคต้นๆ ของคณะฯ
[pdf]
ผศ. ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

ย้อนรำลึก [pdf]
รศ. ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

ห้องน้ำของชาวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา [pdf]
ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา…ที่รู้สึก [pdf]
อาจารย์รุจี ยุวดี

เมื่อข้าพเจ้ามาทำงานที่นี่ [pdf]
ดร.รัตนา โตสกุล

โครงสร้างประชากรของอาจารย์ที่ผม “รู้สึก” [pdf]
ผศ. ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

กลิ่นกระเทียม [pdf]
ผศ. ดร.พจนก กาญจนจันทร

สังคมวิทยาของ “คนแปลกหน้า” [pdf]
ผศ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก [pdf]
วิชัย แสงดาวฉาย

คำให้กวนจากคนขับรถมือเก่า [pdf]
สุพัฒน์ บูรณสิงห์

คนกับสิ่งของ [pdf]
อุรุฉัตร อุมาร์

รู้สึก “ตะหงิดๆ” [pdf]
เดชาภิวัชร์ นพมิตร

พี่ไม่มีอะไรจะเล่า [pdf]
สนธยา เอี่ยมบาง