สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก (2) ศิษยานุศิษย์

suddan ed 2015 B spread

ภาพ: ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง || กราฟิค: ลักษวงษ์ ประกิตภูพิสุทธิ์


ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
บรรณาธิการ


ผมลืมเรื่องคุณยายกับข้าวเหนียวเน้ือนี้ไปนานแล้ว
จนเม่ือต้องมาเขียนบทหวนระลึก (หรืออะไรสักอย่างหนึ่ง) เกี่ยวกับ
ชีวิตนักศึกษามานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ ทำให้ต้องพยายาม
รื้อฟื้นอดีต ไล่ลำดับภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นมา
หลายต่อหลายเรื่องผุดขึ้นมาทีละเล็กละน้อย
ราวกับฟองโซดาที่รินทิ้งไว้ในแก้ว ที่ค่อยๆ กรูกันขึ้นไปสู่ผิวน้ำ
เพ่ือนคนนั้น ครูคนน้ี วิชาโน้น ฯลฯ จนนึกถึงคุณยายข้ึนมาได้
….

ผมเดาเอาเองว่าคุณยายคงล่วงลับไปตามอายุขัยแล้ว
จึงอยากบันทึกเรื่องของเธอไว้เป็นเกร็ดเล็กๆ ว่ากาลครั้งหนึ่ง
มหาวิทยาลัยมิใช่สถาบันที่ปิดประตูตายจากสังคมภายนอก
หากแต่เคยเปิดกว้าง เป็นสถานที่อันมีที่มีทางสำหรับคนอย่างคุณยาย
ให้ได้มาขายของหาเลี้ยงชีวิต ทั้งของตนเองและคนในครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง

บางที ผลพลอยได้สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
ของการศึกษาวิชามานุษยวิทยา ณ ท่าพระจันทร์
ก็คือเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้มองเห็น
ตัวตนของคนเล็กคนน้อยเหล่านี้ด้วยนั่นเอง


บางส่วนจาก “ตัวตนของคนเล็กคนน้อย”
โดย ศรัณย์ ทองปาน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา รุ่นท่ี 3


เมื่อข้าพเจ้าสอบตก [pdf]
ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

เปิดกว้างหลากหลาย มานุษยวิทยาที่ผมรู้สึก [pdf]
บุญเลิศ วิเศษปรีชา

สังคมวิทยาที่(หลงเหลือ)ในความรู้สึก [pdf]
ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร

จากศิษย์เก่านักมานุษยวิทยาดนตรี [pdf]
อานันท์ นาคคง

จากท่าช้างถึงท่าพระจันทร์ [pdf]
ศรินธร รัตน์เจริญขจร

11 ปีที่เราได้รู้จัก [pdf]
รพีพรรณ เจริญวงศ์

วิชาที่ให้ความไม่รู้ [pdf]
กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล

ที่รู้สึก? [pdf]
รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี

ย้อนอดีตอาศรม [pdf]
Soc-Ant 208031

ผมจบสังคมวิทยาฯ [pdf]
คณิต ลิมปิพิชัย

เรื่องเล่าจาก…ที่รู้สึก [pdf]
ม.ล.พรวิศิษฏ์ วรวรรณ

สี่ปียันวันรับเพื่อนใหม่ [pdf]
ยุวดี วัชรางกูร

อาศรมและภาพจำแหว่งวิ่น [pdf]
อธิคม คุณาวุฒิ

หนทางของวิชาและวินัย [pdf]
นวพรรณ สามไพบูลย์

บัณฑิต Soc-Ant [pdf]
วารุณี ธนวรานิช

Something to Remember
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในความทรงจำ
[pdf]
กนกวรรณ ระลึก

มานุษยวิทยาในความรู้สึก [pdf]
วิมลศรี ศุษิลวรณ์

ข้าพเจ้าเป็นลูกครึ่ง [pdf]
คณพร โพธิจิตสกุล

ช่วงเวลาสำคัญแห่งชีวิต [pdf]
ทศพร โชคชัยผล

ความทรงจำที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของผม [pdf]
ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

บันทึกความทรงจำ
อิทธิพลของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีต่อฉัน
[pdf]
ลภสา สุรารักษ์

มานุษยวิทยาที่รู้สึก [pdf]
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ความโดดเดี่ยว (loneliness) ท่ามกลางผู้คนนับพัน:
สังคมวิทยาที่ทำให้เราเข้าใจและรู้สึก
[pdf]
ดร.ปณีธี (สุขสมบูรณ์) บราวน์

Home Bound [pdf]
อรดี อินทร์คง

เสียงที่อยากให้ได้ยิน [pdf]
ผศ.ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์

เรื่องเล่าจากความทรงจำที่ผิดพลาด [pdf]
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต

ความทรงจำจากหัวใจดวงเดิม [pdf]
จิรัชฌา วานิช

สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (และสตรีศึกษา)ที่รู้สึก [pdf]
ชนิดา ชิตบัณฑิตย์

มานุษยวิทยาที่รู้สึก (พ.ศ.2550-พ.ศ.2554) [pdf]
พูนสุข ขันธาโรจน์

โลกที่พังทลาย [pdf]
บัณฑิต ไกรวิจิตร

โลกคือห้องทำงานของเรา [pdf]
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

หลากอารมณ์สะเทือนความรู้สึก ฝังรากในสำนึก [pdf]
อานนท์ รังสี

ตัวตนของคนเล็กคนน้อย [pdf]
ศรัณย์ ทองปาน

มนต์สังคมวิทยามานุษยวิทยา [pdf]
ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

นิทานเรื่องซุปหินวิเศษกับปาฏิหาริย์หนังสือ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก
[pdf]
ดร.จันทนี เจริญศรี