เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

2014-PG-admission-poster

รายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้า
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


1. วิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน)

ให้อ่านบทความ 1 เรื่องที่กำหนด เพื่อตอบโจทย์ข้อสอบ 1 ข้อ ส่วนข้อที่ 2 ไปอ่านเอกสารที่จะให้อ่านพร้อมกันในห้องสอบของวันสอบข้อเขียน ได้แก่

 • Appadurai, Arjun.1996.“Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy.” In Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis and London: University of Minnesota Press.27-47.

 • 2. วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย (100 คะแนน)

  ให้อ่านเอกสารรายงานการวิจัย 1 เรื่อง ได้แก่

 • อภิชาต สถิตนิรามัย ยุกติ มุกดาวิจิตร นิติ ภวัครพันธุ์. 2556.ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. เชียงใหม่: แผนงานสร้างสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI).148.

  หมายเหตุ

   1) เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2) ติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2809 (คุณวิชัย)