เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและภาพยนตร์ที่จะให้ชม
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2556


1. วิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน)

ให้อ่านเอกสารทั้ง 2 ชิ้น ต่อไปนี้

 • สายพิณ ศุพุทธมงคล. 2555. บ้านและเรื่องในบ้าน: ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คบไฟ
 • Robertson, Roland. 1995. “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity” in Mike Featherstone, Scott Lash and Roland Robertson (eds.). Global Modernities. London: SAGE Publications, 25-44.

 • 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการวิจัย (100 คะแนน)

   2.1 ให้อ่านเอกสารล่วงหน้า 1 ชิ้น ได้แก่
 • Malinowski, Bronislaw. 1953 (1922). “Introduction: The Subject, Method and Scope of this Inquiry” in Argonauts of the Western Pacific. New York: E.P. Dutton & Co.,Inc. 1-11.
   2.2 ชมภาพยนตร์เรื่อง On Broadway (2010) โดย Aryo Danusiri ในวันสอบข้อเขียน พร้อมทำข้อสอบ

  หมายเหตุ

   1) เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2) ติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2809 (คุณวิชัย)