เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าสำหรับการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2556


1. วิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน)

ให้อ่านบทความ 1 ชิ้น ได้แก่:-

 • Ortner, Sherry B. 1998. “Identities: The Hidden Life of Class.” Journal of Anthropological Research 54 (1): 1-17.

 • 2. วิชาความรู้ทางวิจัย (100 คะแนน)

   2.1 ให้อ่านบทความหลัก 1 ชิ้น ได้แก่
 • Moore, Henrietta L. and Todd Sanders 2006. “Anthropology and Epistemology” in Henrietta L. Moore and Todd Sanders (eds.) Anthropology in Theory: Issue in Epistemology, 1-21.
   2.2 ให้เลือกอ่านบทความ 1 เรื่อง จากบทความ 2 ชิ้นต่อไปนี้
 • Retsikas, Konstantinos. 2007. “The Power of the Senses Ethnicity, History and Embodiment in East Java, Indonesia.” Indonesia and the Malay World 35 (102): 183-210.
 • Maleševic, Siniša. 2010. “Ethnicity in Time and Space: A Conceptual Analysis.” Critical Sociology 37 (1): 67-82.


 • หมายเหตุ

   1) เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2) ติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
   โทร. 02-613-2809 (คุณวิชัย)