ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามในประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27-วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 16.00 น. ผ่านทางอีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com

Download (PDF, Unknown)