ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามในประกาศ

Download (PDF, Unknown)