รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2560

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2560


1. วิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์

มีบทความให้อ่าน 2 ชิ้น

 • ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และเทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์. (2559). รายงานสำรวจสถานการณ์การทำงานของช่างปูนในการบูรณะโบราณสถานในอยุธยา. กรุงเทพฯ: เสนอสำนักงานองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก (UNESCO).

 • บุญเลิศ วิเศษปรีชา. (2558). นักบุญกับคนบาป และศีลธรรมบนท้องถนน: ชีวิตคนไร้บ้านในมะนิลา. ใน ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ . 4(7) (ก.ค.-ธ.ค.) พิษณุโลก: หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 • 2. วิชาความรู้ทางการวิจัย

  มีหนังสือให้อ่าน 2 เล่ม

 • อนุสรณ์ อุณโณ. (2559). นบีไม่กินหมาก พิธีกรรมความเชื่อมลายูในกระแสการตื่นตัวในศาสนาอิสลาม. ปัตตานี: ปาตานีฟอรั่ม.

 • สายพิณ ศุพุทธมงคล. (2557). บ้านและเรื่องในบ้าน ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.

 • หมายเหตุ

   1. เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่น ๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2. ติดต่อขอถ่ายสำเนาและซื้อเอกสารข้างต้นได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ
   อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2804 (คุณศิริภัทร)