รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่นี่

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2563


1) วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์

ให้ผู้สมัครอ่านเอกสารทั้งสองรายการต่อไปนี้

    1. แดเนียล มิลเลอร์ และคณะ. (2562). Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล (ฐณฐ จินดานนท์, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: บุ๊คสเคป. (ต้นฉบับพิมพ์ปี 2016).

    หรืออาจเลือกอ่านฉบับภาษาอังกฤษ Daniel Miller et al. (2016). How the World Changed Social Media . London: UCL Press.

    2. Miner, H. (1956). Body Ritual among the Nacirema. American Anthropologist, 58(3), 503-507.


2) วิชาความรู้ทางการวิจัย

ให้ผู้สมัครอ่านวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม ดังนี้


หมายเหตุ

  • เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
  • หนังสือ Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล สามารถสั่งซื้อออนไลน์ หรือที่ร้านนายอินทร์ ซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ คิโนะคูนิยะ ฯลฯ
  • สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะขอยืมเอกสารข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2804 (คุณศิริภัทร)