ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูไฟล์ pdf


ตามที่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 1-4) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ดังนี้

 1. ไม่อนุญาตให้บุคลากรและขอให้นักศึกษางดเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563) รวมทั้งขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
  บุคลากรที่จำเป็นต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางอันเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ตามหนังสืออนุมัติหลักการของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
 2. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับ/หรือมีอาการไอ จาม อ่อนเพลีย เข้าชั้นเรียนหรือปฏิบัติงาน จนกว่าจะได้รับใบรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีประวัติเดินทางไปหรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสกับผู้เดินทางไปประเทศในกลุ่มดังกล่าว น้อยกว่า 14 วันก่อนวันที่ออกประกาศฉบับนี้ ให้งดเข้าชั้นเรียนทุกรายวิชาหรืองดปฏิบัติงานที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางเข้าประเทศไทยหรือวันที่มีการสัมผัสกับผู้เดินทางไปกลุ่มประเทศดังกล่าว และรายงานข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานด้านการแพทย์ตามแนวปฏิบัติที่ระบุในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ (ฉบับที่ 4)
 3. นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนตามเงื่อนไขในข้อ 2. มีความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายบริการการศึกษาของคณะฯ รับทราบ ผ่านระบบรายงานความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะฯ ที่ลิงก์ https://forms.gle/ErV42tocUYBU3wa48 และติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง เพื่อเรียนรู้ชดเชยให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลของแต่ละรายวิชา
 4. บุคลากรที่ต้องงดปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในข้อ 2. สามารถประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ (ฉบับที่ 4)
 5. ให้นักศึกษาและบุคลากรมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา ตามความเป็นจริง ผ่านระบบรายงานความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะฯ ที่ลิงก์ https://forms.gle/ErV42tocUYBU3wa48 โดยคณะจะรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเท่านั้น
  • 5.1 หากผู้ใดทราบว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง ขอให้แจ้งฝ่ายบริการการศึกษาที่อีเมล socanttu@gmail.com หรือ โทร. 02-696-5814 และ 02-696-5821
  • 5.2 กรณีพบว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง คณะฯ จะบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน หากยังไม่ได้รับความร่วมมือ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 6. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค คณะฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาที่มีการออกภาคสนาม ดังต่อไปนี้
  • 6.1 งดการออกภาคสนามทุกรายวิชา ตลอดภาคการศึกษา 2/2562 และ S/2562
  • 6.2 เลื่อนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สม.417 การศึกษาภาคสนามในต่างประเทศ จากภาคการศึกษา S/2562 เป็นภาค 2/2563
 7. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค คณะฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ การสอบ กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะฯ ดังต่อไปนี้
 8. มาตรการรักษาความสะอาดในพื้นที่
  • 8.1 มหาวิทยาลัยและคณะฯ จะดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงกำหนดให้งดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่คณะฯ รับผิดชอบ และงดติดต่อราชการ ณ คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2563
  • 8.2 คณะฯ จะดำเนินการฆ่าเชื้อพื้นที่อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 จึงกำหนดให้งดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่คณะฯ รับผิดชอบ และงดติดต่อราชการ ณ คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

Download (PDF, Unknown)