ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูไฟล์ pdf


ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังไม่คลี่คลายไปในทางที่น่าไว้วางใจได้ทั้งหมด โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 • ให้คงวันและเวลาสอบข้อเขียนตามกำหนดเดิม คือ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม และ เวลา 09.00-16.30 น. สำหรับระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียน จาก การทำข้อสอบในห้องสอบ เป็น การทำข้อสอบจากที่พักอาศัยของผู้สมัครสอบ (ไม่ต้องเดินทางมาเข้าสอบ)
 • โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จะส่งข้อสอบให้ผู้สมัครสอบในแต่ละสาขาวิชา ดังนี้

  ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ส่งข้อสอบจำนวน 1 วิชา คือ วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคม ทางอีเมล์ในเวลา 09.00-09.05 น. และให้ผู้สมัครสอบทำข้อสอบแล้วส่งกลับทางอีเมล์ภายในเวลา 13.00 น. ของวันสอบข้อเขียนเท่านั้น

  ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ส่งข้อสอบจำนวน 2 วิชา คือ วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์ และ วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย (วิชาความรู้ทางการวิจัย) ทางอีเมล์ในเวลา 09.00-09.05 น. และให้ผู้สมัครสอบทำข้อสอบแล้วส่งกลับทางอีเมล์ภายในเวลา 17.00 น. ของวันสอบข้อเขียนเท่านั้น

 • โครงการบัณฑิตศึกษาฯ กำหนดให้อีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com เป็นอีเมล์หลักและเป็นช่องทางเดียวในการรับ-ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นๆ เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • ผู้สมัครสอบสามารถเขียนคำตอบด้วยลายมือที่อ่านง่ายหรือจัดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร (กำหนดรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16) โดยต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัครสอบไว้ที่มุมขวาของกระดาษคำตอบ
 • ในการส่งกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ โครงการบัณฑิตศึกษาฯ กำหนดให้ผู้สมัครสอบส่งเป็นไฟล์เอกสารในรูป doc pdf หรือ jpeg ได้แก่ ไฟล์กระดาษคำตอบ 1 วิชาในสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม หรือ 2 วิชาในสาขาวิชามานุษยวิทยา และ ไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (และเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครกรณีระดับปริญญาเอก) โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของผู้สมัครสอบ กรณีผู้สมัครสอบส่งกระดาษคำตอบด้วยลายมือและส่งเป็นไฟล์ jpeg ขอความกรุณาถ่ายรูปให้มีความคมชัดที่สุดเพื่อความชัดเจนและอ่านง่าย
 • หากมีข้อสงสัยหรือเหตุจำเป็นใดๆ ทั้งก่อนวันสอบข้อเขียนและในวันสอบข้อเขียนให้ผู้สมัครสอบติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 613 2809 หรือ 02 613 2804 หรือที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  Download (PDF, Unknown)