ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูไฟล์ pdf


ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประกอบกับเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก (Pandemic) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 1-6) โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 • ให้คงวันและเวลาสอบข้อเขียนตามกำหนดเดิม คือ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
 • เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการสอบข้อเขียน จาก การทำข้อสอบในห้องสอบ เป็น การทำข้อสอบจากที่พักอาศัยของผู้สมัครสอบ (ไม่ต้องเดินทางมาเข้าสอบ)
 • โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จะส่งข้อสอบให้ผู้สมัครสอบจำนวน 2 วิชา คือ วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์ และ วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย (วิชาความรู้ทางการวิจัย) ทางอีเมล์ในเวลา 09.00-09.05 น. และให้ผู้สมัครสอบทำข้อสอบแล้วส่งกลับทางอีเมล์ภายในเวลา 17.00 น. ของวันสอบข้อเขียนเท่านั้น
 • โครงการบัณฑิตศึกษาฯ กำหนดให้อีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com เป็นอีเมล์หลักและเป็นช่องทางเดียวในการรับ-ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นๆ เช่น คะแนนสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • ผู้สมัครสอบสามารถเขียนคำตอบด้วยลายมือที่อ่านง่ายหรือจัดพิมพ์เป็นไฟล์เอกสาร (กำหนดรูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาดตัวอักษร 16) โดยต้องระบุชื่อและนามสกุลของผู้สมัครสอบไว้ที่มุมขวาของกระดาษคำตอบ
 • ในการส่งกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ โครงการบัณฑิตศึกษาฯ กำหนดให้ผู้สมัครสอบส่งเป็นไฟล์เอกสารในรูป doc pdf หรือ jpeg ได้แก่ ไฟล์กระดาษคำตอบ 2 วิชา และ ไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (และเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครกรณีระดับปริญญาเอก) โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของผู้สมัครสอบ
  กรณีผู้สมัครสอบส่งกระดาษคำตอบด้วยลายมือและส่งเป็นไฟล์ jpeg ขอความกรุณาถ่ายรูปให้มีความคมชัดที่สุดเพื่อความชัดเจนและอ่านง่าย
 • หากมีข้อสงสัยหรือเหตุจำเป็นใดๆ ทั้งก่อนวันสอบข้อเขียนและในวันสอบข้อเขียนให้ผู้สมัครสอบติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 613 2809 หรือ 02 613 2804 หรือที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  Download (PDF, Unknown)