ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

เลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูไฟล์ pdf


ตามที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของโรค คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ดังนี้

  • ให้ผู้เข้าสอบที่เดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) หรือบุคคลที่ผู้เข้าสอบพักอาศัยอยู่ด้วยเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) จากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง (ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมฮ่องกงและมาเก๊า) ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส เยอรมนี (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563) รวมถึงจากพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่คนแออัดตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งข้อมูลให้โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ทราบทางอีเมล์ tusa.postgrads@gmail.com หรือแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 02 613 2809 หรือ 02 613 2804 ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ให้ผู้เข้าสอบแสดงตัวตนและแจ้งข้อมูลที่กองอำนวยการสอบ เพื่อพิจารณาจัดห้องสอบแยกต่างหากหรือกำหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป
  • ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หรือหายใจลำบาก ให้แจ้งกองอำนวยการสอบทราบก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อพิจารณาจัดห้องสอบแยกต่างหากหรือกำหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป
  • ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่นำมาเองในห้องสอบตลอดช่วงเวลาที่ทำการสอบ และต้องเปิดหน้ากากเมื่อมีการตรวจสอบตัวตน
  • โครงการบัณฑิตศึกษาฯ จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้ในห้องสอบ
  • ขอความร่วมมืองดยืมเครื่องเขียน เอกสารประกอบการสอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน
  • หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งเหตุจำเป็นใดๆ เพราะเหตุตามประกาศ ผู้เข้าสอบสามารถโทรศัพท์หรือส่งอีเมลสอบถามตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1

  • Download (PDF, Unknown)