ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้เข้่ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดังมีรายชื่อในประกาศ

ให้ผู้สมัครตามรายชื่อดังกล่าว นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 28 และ 30 กรกฎาคม ตามรายละเอียดในตารางคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนข้อเขียน) ในแนบท้ายประกาศ

Download (PDF, 84KB)