การนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในงาน “ธรรมศาสตร์วิจัย 2012”

ในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 มีอาจารย์จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเข้าร่วมนำเสนอผลงานสองท่าน ได้แก่

  • อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ นำเสนอผลงานเรื่อง “ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์: เครื่องมือสําคัญนำไปสู่ชุมชนยั่งยืน” เวลา 13.20-13.40 น.
  • ผศ. ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ นำเสนอผลงานเรื่อง “แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ” เวลา 16.20-16.40 น.

    อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” และตอบรับเข้าร่วมงาน (ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555) ได้ ที่นี่

    กำหนดการ

    Download (PDF, 224KB)