ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียน ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการทดสอบส่วนข้อเขียน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ไปแล้ว นั้น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน ดังมีรายชื่อในประกาศ

ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนตามรายชื่อและตำแหน่งข้างต้น มาเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 92KB)