ความจริงเพื่อความยุติธรรม: เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ศูนย์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุสลายชุมนุม เมษายน – พฤษภาคม 2553 (ศปช.)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเปิดรายงาน ศปช.
“ความจริงเพื่อความยุติธรรม:
เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53″

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555
เวลา 09.30-16.30 น.
ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

09.30-12.00 น.

แถลงเปิดรายงาน
“ความจริงเพื่อความยุติธรรม: เหตุการณ์และผลกระทบจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53”

พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อเท็จจริงการเสียชีวิตและความรุนแรง เมษา-พฤษภา 53

เกษม เพ็ญภินันท์ คณะอักษรศาสตร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขวัญระวี วังอุดม สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เชิงอรรถความตายจากการสลายการชุมนุม เมษา-พฤษภา 53

กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการ โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.30-14.30 น.

อภิปราย “การจับกุม/ดำเนินคดีที่สืบเนื่องจากการสลายการชุมนุม”

ศราวุฒิ ประทุมราช สถาบันหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
เสาวลักษณ์ โพธิ์งาม ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือน เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.)

14.30-16.00 น.

อภิปราย “การต่อสู้เพื่อความยุติธรรม: จากศาลไทยสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ”

พะเยาว์ อัคฮาด มารดาของนางสาว กมนเกด อัคฮาด
ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คารม พลพรกลาง ทนายความ

ดำเนินรายการ โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.00-16.15 น.

แถลงปิด

กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล