คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557


คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

thanapong

นายธนพงศ์ แซ่ซือ (เจมส์ซือ)

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


kittikun

นายกิตติคุณ มูลเดิน (วอร์ม)

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


ruetaichanok

นางสาวฤทัยชนก คนดี (สีรุ้ง)

เลขานุการ


pareena

นางสาวปารีณา ดำนิล (มิลค์)

ฝ่ายเหรัญญิก


chanasnan

นางสาวชนัสนันท์ ปาณะพรหมพัฒน์ (โอปอ)

ฝ่ายเหรัญญิก


pinna

นางสาวปิณณา ภัทราคม (หนุน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


pakorn

นายภากรณ์ เกียรติพิพัฒนกุล (ปิน)

ฝ่ายกีฬา


channarong

นายชาญณรงค์ แคล่วคล่อง (เดช)

ฝ่ายวิชาการ


thanida

นางสาวธนิดา เสนาจิตต์ (สีฟ้า)

ฝ่ายสวัสดิการ


sattawat

นายศตวรรษ ท้วมเกร็ด (เติ้ล)

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม


pattraporn

นางสาวภัทราภรณ์ มูลสุข (การ์ตูน)

ฝ่ายสันทนาการ


kulanit

นางสาวกุลนิษฐ์ เลี้ยงอำนวย (เน็ต)

ฝ่ายทะเบียน


tiwaporn

นางสาวทิวาพร พงษ์เทศ (น.แนน)

ฝ่ายพัสดุ


kanpitcha

นางสาวกานต์พิชชา ชละธาร (หมิว)

ฝ่ายค่ายอาสาและพัฒนาชนบท


kranjira

นางสาวขวัญจิรา พลศรี (ลูกน้ำ)

ฝ่ายประสานงาน