ประกาศด่วน เรื่อง สทศ. ปรับคะแนน O-NET

เนื่องจาก สทศ. มีการปรับคะแนน O-NET วิชาสังคมศึกษา 1 คะแนน

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารคะแนน O-NET ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังโครงการฯ โดยส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 02-696-5812 หรือ
ส่งเมล์มาที่ socanttu@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดวันเวลา ดังกล่าวแล้วโครงการฯ ไม่ได้รับเอกสารฉบับแก้ไข
ให้ถือว่าคะแนนที่ยื่นมาก่อนนั้นเป็นคะแนนที่ถูกต้อง และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทุกกรณี
เมื่อส่งเอกสารแล้วโทร.แจ้งที่เบอร์ 02-696-5814 , 02-696-5835 (ในเวลาราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น.

Download (PDF, 59KB)