การบรรยายพิเศษในรายวิชา ม.443 การวิจัยและการออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์


ออกแบบใบปิด: เดชาภิวัชร์ นพมิตร
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษในรายวิชา

ม.443 การวิจัยและออกแบบนิทรรศการพิพิธภัณฑ์

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

ณ ห้อง 406 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


9 มกราคม 2556

13.30-16.30 น.

การพัฒนานิทรรศการและการประเมินการเรียนรู้
และผลสัมฤทธิ์ของนิทรรศการ

คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ


16 มกราคม 2556

13.30-16.30 น.

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์:
ประสบการณ์จากยุโรปและอเมริกา

ดร.ปริยากร ปุสวิโร
คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


27 กุมภาพันธ์ 2556

13.30-16.30 น.

พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าในอินเดีย
และการวิจัยเรื่องผ้าอินเดียในประเทศไทย

คุณประภัสสร โพธิ์ศรีทอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-564-4440 ต่อ 1753-1754
หรืออีเมล์ museumsocant [at] hotmail.com