The Future of Theory: Voices from Around the World

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ

The Future of Theory:
Voices from Around the World

โดย Dr.Brainerd Prince

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย